lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

83η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
26-01-2017 – 28-01-2017
Τοποθεσία
Αλεξανδρούπολη
Διοργανωτής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προεδρεύων
Αθανάσιος Καραμπίνης
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αποφάσεις 83ης Συνόδου
Ενημέρωση: 13-11-2022 00:19 - Μέγεθος: 262.98 KB

Η 83η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στη συνεδρίασή της του Σαββάτου 28ης Ιανουαρίου 2017 ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΚΕ

Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι σειρά πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων έχει οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα όχι μόνον η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών Πανεπιστημίων στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και η δυνατότητα εργασίας για περισσότερους από 40.000 ερευνητές.

Σημειώνεται ότι η Πολιτεία έχοντας συνειδητοποιήσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, προχωρά, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, στη δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο τη διατύπωση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τους ΕΛΚΕ.

Η Σύνοδος, προσβλέποντας στα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας αλλά και αξιολογώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, ζητά από την Πολιτεία να καθορίσει το επόμενο ολιγόμηνο διάστημα, ως περίοδο για τη νομοθέτηση των νέων υπό διαμόρφωση ρυθμίσεων και την αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής των υπόλοιπων πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Σύνοδος συζήτησε λεπτομερώς τα θέματα φοιτητικής μέριμνας. Επιφυλάσσεται για τις αποφάσεις της, διότι ο διάλογος μεταξύ των Πανεπιστημίων συνεχίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Όμως τα Πανεπιστήμια αδυνατούν να αναλάβουν την αρμοδιότητα του οριστικού ελέγχου και της εκκαθάρισης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές, λόγω σημαντικής απομείωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Τέλος, η Σύνοδος επαναφέρει το πάγιο αίτημα της για την αύξηση των πόρων που διατίθενται στα Πανεπιστήμια για τη φοιτητική μέριμνα.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Σε σχέση με την πρόταση για ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστή εκλογή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η Σύνοδος θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό στη λειτουργία της Πρυτανείας και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος, αξιολογώντας τις εμπειρίες από τα διάφορα συστήματα εκλογής των Πρυτανικών Αρχών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος επιλογής (με την έγκριση των Αναπληρωτών από τη Σύγκλητο) ή εναλλακτικά της εκλογής ενιαίου Πρυτανικού σχήματος, αφού πρώτα εγκριθεί για κάθε Πανεπιστήμιο ο απαιτούμενος αριθμός Αντιπρυτάνεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο θεσμός των Περιφερειακών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος εφόσον:

 1. Διασφαλισθεί ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας τους και διαχωριστούν οι αρμοδιότητές τους από τις αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
 2. Τα κριτήρια υποψηφιότητας και εκλογής των μελών τους καθώς και η σύνθεσή τους αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής Ακαδημαϊκής συζήτησης.
 3. Επισημανθεί ότι ασχολούνται σε στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και εξεύρεσης πόρων για τα Πανεπιστήμια.
 4. Αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο τους από την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

H Σύνοδος περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να επανέλθει.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σχετικά με τον ενιαίο χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, η Σύνοδος υπενθυμίζει ότι τα Πανεπιστήμια ανέκαθεν ενδυνάμωναν τη διασύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα στην έρευνα, όπου έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Το γεγονός της ουσιαστικής συνεισφοράς τους σε όλους του κύκλους σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικές σπουδές), καταδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, στον οποίο θα πρέπει να συμμετάσχουν με ουσιαστική αρμοδιότητα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σύνοδος σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο - εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμφωνεί για την ανάγκη εφαρμογής των αναφερόμενων γενικών αρχών στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ, δηλαδή την αρχή της αποκλειστικής ευθύνης των ιδρυμάτων για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση, τον ρυθμιστικό ρόλο της Πολιτείας, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την κοστολόγηση, διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και την πρόσβαση των οικονομικώς ασθενών.

Επισημαίνει όμως τις διαφοροποιήσεις της για τα ακόλουθα:

 • Η ανάθεση της διδασκαλίας στα ΠΜΣ να γίνεται με προτεραιότητα σε μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και αποκλειστικά από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα.
 • Η αμοιβή μελών ΔΕΠ να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο των αμοιβών που αφορούν στις πρόσθετες δραστηριότητές τους.
 • Ο προσδιορισμός των διδάκτρων, όπου αυτά υπάρχουν, θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας κατόπιν λεπτομερούς κοστολόγησης των δαπανών που είναι αναγκαίες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Δεν πρέπει να υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις μεταπτυχιακές σπουδές για οικονομικούς λόγους. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθούν από το Υπουργείο πόροι για την παροχή Υποτροφιών. Τα Πανεπιστήμια θα παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο 20% των εισακτέων ανά ΠΜΣ εφόσον έχουν εισόδημα μικρότερο από εκείνο του 50% του συνολικού πληθυσμού.
 • ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ θα πρέπει να αξιολογούν κάθε ΠΜΣ ανά τριετία.
 • Να περιληφθεί διάταξη για την θέσπιση ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου για πανεπιστημιακές σπουδές πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τριετή διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στην οδοντιατρική επιστήμη.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αφού έλαβε υπόψη της αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Ιατρικών Τμημάτων και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων της χώρας, συμφωνεί ότι οι Οργανισμοί των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων συγκροτούνται με αποφάσεις των θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων (Συνέλευση Τμήματος / Σχολής και Σύγκλητος), μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων προσβλέπει στην παρέμβαση και στήριξη του Υπουργείου Παιδείας ώστε να διευθετηθεί το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, διαπιστώνοντας ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες είσπραξης του προβλεπόμενου ποσοστού από τους Καθηγητές που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, θεωρεί άδικη τη δίωξη των διοικήσεων των ΑΕΙ για μη εφαρμογή ισχυουσών ρυθμίσεων, επειδή δεν διέθεταν και εξακολουθούν να μην διαθέτουν τη σχετική δικαιοδοσία και την αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προεδρείο
Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ντενίση
Αναπληρώτρια Πρύτανη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Ανάπτυξης και Εσωτερικού Προληπτικού Ελέγχου
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Καθηγήτρια Άννα Ρούσσου
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αντιπρόεδρος Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Καθηγητής Θωμάς Μπάκας
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Μηχανοργάνωσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αναπληρώτρια Πρύτανη Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Υπηρεσιών προς την Κοινωνία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας – Σπύρος Κουτσούκης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διοίκησης και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διεθνοποίησης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Βιβλιοθηκών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη
Πρυτάνισσα
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr