lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

78η Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
16-04-2015 – 18-04-2015
Τοποθεσία
Χανιά
Διοργανωτής
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προεδρεύων
Βασίλειος Διγαλάκης

Η 78η Σύνοδος Πρυτάνεων πραγματοποιήθηκε στα Χανιά υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τις 16 έως και τις 18 Απριλίου 2015, και αποφάσισε:

1. Ελεγκτικό Συνέδριο: Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος

Οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων δέχονται ελέγχους από διαφορετικούς φορείς, δίχως ειδική επιμόρφωση των ελεγκτών σχετικά με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς των διαχειριστικών αρχών στις οποίες εντάσσονται τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους ΕΛΚΕ. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων της χώρας αντιμετωπίζουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τους κατά τόπους πάρεδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου.

Η Σύνοδος αποφασίζει να σταλεί επιστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη σύσταση γραφείου με ελεγκτές οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις οικονομικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σαφές και κατανοητό ελεγκτικό πλαίσιο που να αφορά τα Πανεπιστήμια και με βάση το οποίο θα διενεργούνται οι σχετικοί προληπτικοί και κατασταλτικοί έλεγχοι. 

2. Σύσταση Ομάδας Εργασίας - Αναπροσαρμογή Θεσμικού Πλαισίου των ΕΛΚΕ

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας συστήθηκαν με την ΚΑ/679/22.8.1996 για να καλύψουν τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ έχει υπηρετήσει ικανοποιητικά την επιστημονική κοινότητα, αλλά μετά από 20 χρόνια χρειάζεται αναπροσαρμογή, επικαιροποίηση με βάση διεθνείς και εθνικούς κανόνες και διαδικασίες και ενσωμάτωση πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του.

Η Σύνοδος αποφασίζει τη σύσταση ομάδας εργασίας για να επεξεργαστούν και να προτείνουν σχέδιο νόμου που θα καλύπτει το Σκοπό, τους Πόρους χρηματοδότησης, το Προσωπικό, τις διαδικασίες (Μετακινήσεις, Προμήθειες) καθώς και τους Ελέγχους και τις Ευθύνες των ΕΛΚΕ.

Η Ομάδα Εργασίας θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των Πανεπιστημίων Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μακεδονίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, Ιωαννίνων, Αιγαίο και ΔΠΘ και θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθ. Β. Καρδάσης.  Η Ομάδα Εργασίας θα καταθέσει πρόταση στην Σύνοδο τους επόμενους δύο μήνες.

3. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση του ΕΣΠΑ

Η ομάδα που θα επεξεργαστεί την εξειδίκευση της Νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) αποτελείται από τα Πανεπιστήμια ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αιγαίου, ΟΠΑ και Πολυτεχνείο Κρήτης και θα προεδρεύουν οι κκ. Νικολαΐδης και Γιαγλής.

Ομάδα που αποτελείται από ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, ΠαΠει και ΓΠΑ θα επεξεργαστεί λύσεις χρηματοδότησης υποστηρικτικών δομών (Γραφεία Διασύνδεσης, ΔΑΣΤΑ, Υποστήριξη φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λ.π.)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟ

1. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Προσανατολισμού των Πανεπιστημίων και της Εξωστρέφειας

Η επιβίωση και ανάπτυξη των ελληνικών Πανεπιστημίων εξαρτάται από το θεμελιώδη αναπροσανατολισμό τους μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα και ανεπιστρεπτί. Σήμερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται μια ορθά δομημένη, ολιστική και μακροπρόθεσμη προοπτική για τους εκπαιδευτικούς, και ερευνητικούς στόχους τους των ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις διεθνείς αρχές και πρακτικές. Παράλληλα μέσα από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής και διεθνούς ταυτότητας των Πανεπιστημίων είναι εφικτό να εξασφαλιστούν οικονομικοί πόροι αναγκαίοι για την λειτουργία τους.

Έτσι λοιπόν θεωρείται αναγκαία η πλήρης εναρμόνιση των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών με τα ευρωπαϊκά μέσα από το σύστημα μονάδων ECTS. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να ενθαρρυνθούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, με ευέλικτο και διεθνή χαρακτήρα, που θα προετοιμάζουν τους φοιτητές για την σύγχρονη και ευμετάβλητη παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά εργασίας και θα αποσκοπούν στη βελτίωση των ποσοστών αποφοίτησης.

Η ουσιαστική ενίσχυση κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών θα έχει σα στόχο τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τη διασφάλιση εύρωστης ανταλλαγής ιδεών, αλλά και τη να διαμόρφωση και διατήρηση διεθνών προτύπων.

Κάθε ίδρυμα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρισθεί και να υποστηρίξει τις επιλογές του και να εντοπίζει πρόσθετους πόρους οι οποίοι θα βοηθήσουν το ίδρυμα στην επίτευξη των στόχων του αλλά και να παραμείνει ανταγωνιστικό με βάση τα διεθνή πρότυπα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να ενισχυθεί η αυτοδιαχείριση των Πανεπιστήμιων μέσα από την αυτονομία στη διαχείριση πόρων και την λήψη ακαδημαϊκών αποφάσεων που προωθούν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Η ενίσχυση της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ με την ίδρυση παραρτημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό αλλά και ενθάρρυνση δημιουργίας διεθνών (ξενόγλωσσων) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, θερινών σχολείων και εντατικών προγραμμάτων (εξ΄ αποστάσεως ή μη) που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές έναντι διδάκτρων θα μπορέσει να αποφέρει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, η ίδρυση νέων εταιρειών έντασης γνώσης, αλλά και ενίσχυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλασσικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, θα συνδράμει στην γεφύρωση των ελληνικών Πανεπιστημίων με την ελληνική κοινωνία αλλά και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους.

Τέλος κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης των ελληνικών Πανεπιστημίων με έμφαση στον καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή και εξέλιξη μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με βάση τα υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

2. Αναγνώριση πτυχίων με σπουδές άνω των τεσσάρων ετών με τη στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης

Με βάση ουσιαστικά επιχειρήματα που αφορούν την ανάγκη ύπαρξης ολοκληρωμένων και αδιάσπαστων κύκλων σπουδών πενταετούς διάρκειας για την εκπαίδευση μηχανικών και γεωπόνων με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα και ολοκληρωμένο προφίλ επιστήμονα και επαγγελματία, καθώς και την διεθνή πρακτική της ύπαρξης των Integrated Master, προτείνεται η ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση:

(α)  Τα Διπλώματα Μηχανικών Πανεπιστημιακής στάθμης στις Ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές 5-ετούς φοίτησης και Γεωπόνων Πανεπιστημιακής στάθμης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις άλλες Ελληνικές Γεωπονικές Σχολές 5-ετούς φοίτησης, οι οποίες ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ακόλουθης § β, θεωρούνται ισοδύναμα του μεταπτυχιακού διπλώματος Mάστερ όπως αυτό προβλέπεται στον Ν. 3685/2008.

(β)    Η ισοδυναμία αυτή ισχύει μόνον για τις Σχολές οι οποίες, κατά την κρίση του Υπουργείου Παιδείας, πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

-  Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου Μηχανικού.

-  Έχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης 5-ετούς φοίτησης.

-  Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.

-  Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ΄ ελάχιστον.

  (γ) Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών αποφοίτων Ελληνικών Σχολών Πανεπιστημιακού επιπέδου 5-ετούς φοίτησης, όπως οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίζονται κατά τα άνω ως ισοδύναμοι με Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜASTER), οι οποίοι παρέχουν ήδη υπηρεσίες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και εν γένει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα, δύνανται να αναγνωρίσουν την εν λόγω ισοδυναμία από τον χρόνο πρόσληψής τους με αίτηση προς τον αποδέκτη των υπηρεσιών τους, υποβαλλόμενη εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την δημοσίευσή του παρόντος νόμου. Η πιστοποίηση της ισοδυναμίας για όσους θα παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και εν γένει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα ενεργείται με σχετική βεβαίωση του ΝΠΔΔ στο οποίο εγγράφονται ως μέλη μετά την κτήση της άδειας άσκησης τους επαγγέλματός τους.


Σύσταση Συνόδου
Προεδρεύων
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προεδρείο
Πρύτανης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μέλη
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Αντωνόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ματθαίος Σαντοριναίος
Αναπληρωτής Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων & Εξωτερικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Φώτιος Μάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πρύτανης
Καθηγητής Άγγελος Σιόλας
Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αναπληρωτής Πρύτανη Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Ζωής
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Εποπτείας και Αναδιοργάνωσης της «Ευγενίδειον Θεραπευτήριον Α.Ε.» και της «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης Α.Ε.»
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Πρύτανη για Οικονομικά Θέματα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρύτανης
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρύτανης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόεδρος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρύτανης
Καθηγητής Πέτρος Πατιάς
Αντιπρόεδρος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρύτανης
Καθηγητής Θωμάς Μπάκας
Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Μηχανοργάνωσης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρύτανης
Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Αναπληρωτής Πρύτανη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρυτάνισσα
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Αειφορίας
Αναπληρωτής Πρύτανη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρύτανης
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Επιχειρηματικότητας, Προβολής και Ποιότητας
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα υπηρέτησης της κοινωνίας και της περιφερειακής ανάπτυξης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διοίκησης και Προσωπικού
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος
Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς
Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Παπαδόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr