lilnikol@uoa.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

60ή Σύνοδος Πρυτάνεων

Διεξαγωγή
06-03-2009 – 07-03-2009
Τοποθεσία
Καρπενήσι
Διοργανωτής
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Προεδρεύων/ουσα
-
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ψηφίσματα 60ής Συνόδου
Ενημέρωση: 21-11-2022 01:12 - Μέγεθος: 375.78 KB

H 60ή Σύνοδος Πρυτάνεων αποφάσισε σύμφωνα με την εισήγηση της 45ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων να απευθυνθεί προς την Κυβέρνηση ζητώντας νέα Νομοθετική ρύθμιση η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Να κυρώσει δια νόμου αναδρομικά την ΚΥΑ 679/96 για όλες τις δράσεις του παρελθόντος ώστε να  κάνει όλες τις πράξεις ισχυρές αναδρομικά.

- Να τροποποιήσει το σκοπό και τις άλλες διατάξεις, όπως προέβλεπε το Σχέδιο που είχε συνταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας συμπεριλαμβανομένων και των άλλων ενδιάμεσων  τροποποιήσεων κάνοντας μνεία για έμμεσες δαπάνες.

- Να γίνει ειδική μνεία στο Π.Δ 432/81 κατά εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ 679/96 προκειμένου να μην αγνοείται και να επικαιροποιηθεί καθότι η λειτουργία των ΕΛΚΕ βρίσκεται κατά μεγάλο μέρος σε νομοθετικό κενό.

              Ακόμα το Σώμα απεφάσισε:

Α. Να θέσει αυτά τα θεσμικά θέματα στο ΥΠΕΠΘ το οποίο στη συνέχεια να υποβάλει ερώτημα του Υπουργού προς την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων για τις έμμεσες δαπάνες υπέρ των διαχειριζόμενων έργων από το Δικαστήριο μέχρι να προωθηθεί η Νομοθετική ρύθμιση.

Β. Εφόσον δε ληφθούν τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα που απαιτούνται δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν εύρυθμα οι ΕΛΚΕ καθώς ευρίσκονται σε επισφαλείς  συνθήκες. Ως αμυντική πράξη να προβούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Επιτροπών Ερευνών. Συμφωνήθηκε αυτή η αντίδραση να εκδηλωθεί στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων που θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Την διαχείριση των σχετικών θεμάτων στο μεσοδιάστημα αναλαμβάνει το Προεδρείο της Συνόδου.

Γ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου να δημοσιοποιηθεί από τον Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσίρη το οξύ ζήτημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε.

Δ. Να εμφανισθεί η κωδικοποίηση των απόψεων της Συνόδου ώστε να μπορεί το ΥΠΕΠΘ να την διαβιβάσει στο ΥΠΟΙΟ επειδή βασικά είναι στην δική του αρμοδιότητα.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επίσης αποδέχεται το Ψήφισμα της 45ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών το οποίο έχει ως εξής:

«Μετά τις Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0001 έως 0005/2009, σχετικά με τον καταλογισμό ευθυνών για την υλοποίηση δαπανών των ΕΛΚΕ, οι οποίες αναφέρονται σε ερμηνείες του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, των ελληνικών πανεπιστημίων, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη εκ νέου και ριζικής πλέον ρύθμισης του σχετικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές λειτουργίες του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Σε αυτό το πνεύμα απαιτείται άμεσα:

  • Η κύρωση με νόμο του ΠΔ 432/81, όπως ισχύει αφότου εξεδόθη και όπως τροποποιήθηκε και των ΚΥΑ 819/88 και 679/96.

Με την κύρωση αυτή θα διασφαλίζεται ρητά η επαναβεβαίωση των σκοπών των ΕΛΚΕ στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ρητά οι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτικοί και εν γένει αναπτυξιακοί στόχοι των ΕΛΚΕ, ώστε να χρησιμοποιούνται επ’ ωφελεία των πανεπιστημίων οι έμμεσες δαπάνες.

Δεδομένου ότι η εν γένει λειτουργία των ΕΛΚΕ καθίσταται επισφαλής, και ο κίνδυνος μη αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθίσταται άμεσος,

Δεσμευόμαστε ότι, σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες απαιτούμενες ενέργειες δεν υλοποιηθούν εντός ευλόγου χρόνου(και το αργότερο έως τη σύγκληση της επομένης Συνόδου των Πρυτάνεων) από τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, οι ΕΛΚΕ  των ΑΕΙ θα (αναγκαστούν να) αναστείλουν τη δραστηριότητά τους σε σχέση με το ΕΣΠΑ.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών θα λειτουργούν υπό προθεσμία».

              Η 60η Σύνοδος Πρυτάνεων επιβεβαίωσε την απόφαση για την τροποποίηση της ΚΥΑ 679/96 της 58ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων:

  1. Σημερινή μορφή άρθρου 7, παρ.2, πρώτη πρόταση: Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου που χρηματοδοτείται μέσω του λογαριασμού και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται κατά προτεραιότητα σε κάθε ίδρυμα για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.

Τροποποίηση: Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ και ειδικότερα απ[ό οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού.

  1. Σημερινή μορφή άρθρου 7, παρ.2, Τρίτη πρόταση: Τυχόν πλεόνασμα του Λογαριασμού μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών καθώς και γενικές επιχορηγήσεις ή έσοδα από τη διαχείριση των πόρων του Ε.Λ., κατανέμεται από την Επιτροπή μετά από έγκριση προϋπολογισμού που υποβάλλει η Επιτροπή προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕΙ ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΙ.

Τροποποίηση: «Τυχόν πλεόνασμα του ΕΛΚΕ μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Ιδρύματος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσματος από τους ΕΛΚΕ εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».

  1. Σημερινή μορφή άρθρου 1, παρ.2: Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημών.

Τροποποίηση: Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, την σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με πιστώσεις από το αποθεματικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου,  ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών.

  1. Σημερινή μορφή άρθρου 4, παρ. 6: Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τροποποίηση: Η Επιτροπή Ερευνών είναι διατακτικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Στο άρθρο 4 να προστεθεί η παράγραφος: Υπόλογοι εκτέλεσης των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στους ΕΛΚΕ είναι οι εκάστοτε επιστημονικοί υπεύθυνοι.


Γραμματεία


κα Λιλιάνα Νικολετοπούλου
Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα
2103689767
lilnikol@uoa.gr